Scholarship

2016-2021

छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी :-

क्र.

सत्र

पोस्ट मेट्रिक

 

 

बी.पी.एल.

ओ.बी.सी.

एस.सी.

एस.टी.

छात्र संख्या

राशि

1.

2008-09

41

02

01

Nill

राशि

41760

2820

1410

2.

2009-10

89

22

06

43

129000

राशि

56560

26600

7420

विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग छ.ग. शासन 01 - 1250/-

3.

2010-11

136

14

06

116

348000

राशि

123518

27990

10800

विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग छ.ग. शासन 01 - 1250/-

4.

2011-12

192

21

13

135

405000

राशि

176367

59790

36420

विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग छ.ग. शासन 02 - 1250x2

5.

2012-13

243

29

16

186

546900

राशि

कुल 288 = 1663030

विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग छ.ग. शासन 02 - 1250x2